احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد+تصاویر
احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد+تصاویر
رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، در یک گزارش تصویری، بخش هایی از مراسم احیاء شب قدر در 21 رمضان سال 1403 را به تصویر کشیده است.

احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد+تصاویر

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، در یک گزارش تصویری، بخش هایی از مراسم احیاء شب قدر در ۲۱ رمضان سال ۱۴۰۳ را به تصویر کشیده است.

 

مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء 21رمضان 1403 در گلزار شهدای نجف آباد
مراسم احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد

احیاء ۲۱رمضان ۱۴۰۳ در گلزار شهدای نجف آباد+تصاویر