ادامه تراژدی قطع درختان در نجف آباد همزمان با روز درختکاری (عکس از نوید حسنی)
ادامه تراژدی قطع درختان در نجف آباد همزمان با روز درختکاری (عکس از نوید حسنی)