ادامه واکسیناسیون پاکبانان نجف آباد+تصاویر
ادامه واکسیناسیون پاکبانان نجف آباد+تصاویر
پایگاه خبری شهرداری: جمعه سوم اردیبهشت ۱۴۰۰، 210 پاکبان شهرداری نجف آباد به عنوان سری دوم  این نیروها،واکسن کرونا را دریافت کردند. در اولین سری نیز 80 پاکبان واکسینه شده بودند.

ادامه واکسیناسیون پاکبانان نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: جمعه سوم اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۱۰ پاکبان شهرداری نجف آباد به عنوان سری دوم  این نیروها،واکسن کرونا را دریافت کردند. در اولین سری نیز ۸۰ پاکبان واکسینه شده بودند.

قرار است ۵۶۰ نفر از نیروهای حوزه مدیریت شهری نجف آباد شامل پاکبانان، نیروهای آرامستان، رانندگان حمل و نقل و نیروهای کشتارگاه در فواصل زمانی مختلف و طبق جدول زمان بندی واکسینه شوند.

واکسیناسیون پاکبانان نجف آباد

واکسیناسیون پاکبانان نجف آباد

واکسیناسیون پاکبانان نجف آباد

واکسیناسیون پاکبانان نجف آباد

 

ادامه واکسیناسیون پاکبانان نجف آباد+تصاویر