ادامه پرداخت حقوق های نجومی در دولت
ادامه پرداخت حقوق های نجومی در دولت
تسنیم: ابوالفضل ابوترابی گفت:عمر مجلس دهم رو به پایان است و اقدامی در این زمینه نمی توان صورت داد اما قطعا در مجلس یازدهم تدوام پرداخت حقوق های نجومی را از طریق ابزارهای نظارتی پارلمان پیگیری خواهیم کرد.

ادامه پرداخت حقوق های نجومی در دولت

تسنیم: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره پرداخت حقوق های نجومی به مدیران در برخی از دستگاه های اجرایی، گفت:عمر مجلس دهم رو به پایان است و اقدامی در این زمینه نمی توان صورت داد اما قطعا در مجلس یازدهم تدوام پرداخت حقوق های نجومی را از طریق ابزارهای نظارتی پارلمان پیگیری خواهیم کرد.

ابوترابی با اشاره به بازگردانده شدن بخشی از حقوق های نجومی به بیت المال افزود: با تفسیر غلط از قانون، پرداخت حقوق های نجومی در برخی از دستگاه هایی اجرایی مانند وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و نفت، برخی بانک ها و تعدادی از شهرداری ها ادامه دارد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با تاکید بر نارضایتی مردم بابت پرداخت حقوق های نجومی اظهار داشت: صرف اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش درباره دریافت حقوق های نجومی به تنهایی کافی نیست و باید به‌شکل قانونی با آن برخورد شده و نتیجه آن به‌ اطلاع مردم برسد.

اینستکس

ابوالفضل ابوترابی

ادامه پرداخت حقوق های نجومی در دولت