ادامه کار در غرفه های نمایشگاه اجلاسیه+ گزارش تصویری
ادامه کار در غرفه های نمایشگاه اجلاسیه+ گزارش تصویری

کار اجرای غرفه های مختلف نمایشگاه اجلاسیه ملی شهدا در نجف آباد همچنان با همت و کار شبانه روزی ادامه دارد در ادامه می توانید بخشی از کارهای صورت گرفته در این زمینه را مشاهده کنید.            

کار اجرای غرفه های مختلف نمایشگاه اجلاسیه ملی شهدا در نجف آباد همچنان با همت و کار شبانه روزی ادامه دارد

در ادامه می توانید بخشی از کارهای صورت گرفته در این زمینه را مشاهده کنید.