تصاویر اختصاصی نجف آباد نیوز از اربعین
تصاویر اختصاصی نجف آباد نیوز از اربعین

عکاس و خبرنگار پایگاه خبری نجف آباد نیوز، گزارش تصویری اختصاصی از راهپیمایی اربعین امسال تهیه کرده است.

عکاس و خبرنگار پایگاه خبری نجف آباد نیوز، گزارش تصویری اختصاصی از راهپیمایی اربعین امسال تهیه کرده است.