اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر
اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر
خبرگزاری بسیج: با همکاری حوزه بسیج ادارات شهرستان و حوزه مقاومت بسیج امام محمدباقر(ع)،گروه های جهادی بسیج جامعه پزشکی، شبکه بهداشت و هلال احمر، اردوی جهادی خدمت رسانی پزشکی در روستاهای گلدره و خیرآباد شهردهق برگزار شد.

اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر

خبرگزاری بسیج: با همکاری حوزه بسیج ادارات شهرستان و حوزه مقاومت بسیج امام محمدباقر(ع)،گروه های جهادی بسیج جامعه پزشکی، شبکه بهداشت و هلال احمر، اردوی جهادی خدمت رسانی پزشکی در روستاهای گلدره و خیرآباد شهردهق برگزار شد.

در گروه اعزامی علاوه بر ارائه دارو و دیگر تجهیزات پزشکی مورد نیاز، پزشکی عمومی، مشاور و روانشناس، دندان پزشکی، ماما، پزشکان متخصص، بهورز و پرستار به ارائه خدمت به مراجعان پرداخته اند.

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق

اردوی جهادی پزشکان در دهق+تصاویر