اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای گلدشت
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای گلدشت

۱– خانم زهرا آقاباخوندی مشهور به – فرزند عبدالوهاب کد نامزد ۶۸۶۲ ۲-آقای مهدی ادیمی فرزند رضا کد نامزد ۶۸۲۲ ۳- آقای مهدی اعظمی فرزند حسن کد نامزد ۶۸۹۲ ۴- آقای محمدرضا بهرامی فرزند اصغر کد نامزد ۶۸۵۸ ۵- آقای عباس بهرامیان فرزند بهرام کد نامزد ۶۸۵۲ ۶-آقای علی جمشیدیان فرزند رمضانعلی کد نامزد ۶۲۹۸ […]

۱خانم زهرا آقاباخوندی مشهور بهفرزند عبدالوهاب کد نامزد ۶۸۶۲

۲-آقای مهدی ادیمی فرزند رضا کد نامزد ۶۸۲۲

۳- آقای مهدی اعظمی فرزند حسن کد نامزد ۶۸۹۲

۴- آقای محمدرضا بهرامی فرزند اصغر کد نامزد ۶۸۵۸

۵- آقای عباس بهرامیان فرزند بهرام کد نامزد ۶۸۵۲

۶-آقای علی جمشیدیان فرزند رمضانعلی کد نامزد ۶۲۹۸

۷- آقای رسول جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند حسین کد نامزد ۶۲۹۲

۸- آقای یداله جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند محمدتقی کد نامزد ۶۲۹۷

۹- آقای بهزاد جمشیدیان قلعه شاهی فرزند حیدر کد نامزد ۶۲۹۲

۱۰-آقای مرتضی جمشیدیان قلعه شاهی فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۲۱۶

۱۱- آقای طاهر دویستی فرزند ناصر کد نامزد ۶۲۵۲

۱۲-آقای مراد شیرازی مشهور به سلطان مراد شیرازی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۹۲۷

۱۳-آقای حسین شیرزادی قلعه شاهی مشهور به علیرضا فرزند حبیب اله کد نامزد ۶۹۲۵

۱۴- آقای مصطفی کاویانی فرزند عزیزاله کد نامزد ۶۷۲۸

۱۵- آقای حجت اله کیماسی فرزند ناصر کد نامزد ۶۷۹۲

۱۶-آقای حسن گلشادی قلعه شاهی مشهور بهفرزند محمد علی کد نامزد ۶۷۱۶

۱۷-آقای مهدی گودرزی فرزند هوشنگ کد نامزد ۶۷۱۲

۱۸-آقای عباس مؤذنی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۶۷۱۲

۱۹-آقای رضا محمدی قلعه سفیدی مشهور به عبدالرضا فرزند عزیزالله کد نامزد ۶۷۵۲

۲۰- آقای عبدالرسول محمدی قلعه سفیدی فرزند نبی اله کد نامزد ۶۷۵۹

۲۱-آقای ابراهیم مری بندری فرزند اسفندیار کد نامزد ۶۲۶۹

۲۲-آقای سیدعلی موسوی فرزند سیدیوسف کد نامزد ۶۲۸۵

۲۳-آقای بهروز موگوئی فرزند احمدقلی کد نامزد ۶۲۲۱

۲۴-آقای یداله نصراللهی نجف آبادی فرزند نصراله کد نامزد ۶۲۹۵

۲۵-آقای اکبر نوروزی مشهور بهفرزند اصغر کد نامزد ۶۲۱۸

۲۶-آقای امیرحسین ولایتی نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۲۷۶

۲۷-آقای رحمت اله هاشم زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۶۲۷