اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای همت آباد
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای همت آباد

۱– آقای محسن اله وردی صادق آبادی فرزند خیراله کد نامزد ۶۸۳۲ ۲- آقای مهدی حیدری فرزند یداله کد نامزد ۶۸۲۶ ۳-خانم مریم حیدری حاجی آبادی فرزند نعمت الله کد نامزد ۶۸۲۱ ۴-آقای اسماعیل صالحی فرزند عباس کد نامزد ۶۳۹۵ ۵- آقای رسول صالحی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۳۹۲ ۶-آقای علی صالحی فرزند حسینعلی کد […]

۱آقای محسن اله وردی صادق آبادی فرزند خیراله کد نامزد ۶۸۳۲

۲- آقای مهدی حیدری فرزند یداله کد نامزد ۶۸۲۶

۳-خانم مریم حیدری حاجی آبادی فرزند نعمت الله کد نامزد ۶۸۲۱

۴-آقای اسماعیل صالحی فرزند عباس کد نامزد ۶۳۹۵

۵- آقای رسول صالحی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۳۹۲

۶-آقای علی صالحی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۳۹۵

۷-آقای محمد صالحی حاجی آبادی فرزند محمود کد نامزد ۶۳۱۹

۸- آقای محمدجواد صالحی حاجی آبادی فرزند اسداله کد نامزد ۶۳۱۵

۹- آقای محمود صالحی حاجی آبادی فرزند یداله کد نامزد ۶۳۱۲

۱۰- آقای مصطفی صالحی حاجی آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۳۱۵

۱۱- آقای امین هوائی نجف آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۹۶