اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای جلال آباد
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای جلال آباد

۱- آقای احمد ابراهیمی جلال آبادی فرزند حسن کد نامزد ۶۸۶۰ ۲-خانم فاطمه ابراهیمی جلال آبادی فرزند محمود کد نامزد ۶۸۶۱ ۳-آقای رضا جلالی فرزند رحیم کد نامزد ۶۸۵۶ ۴-آقای رسول جلالی جلال آبادی فرزند سبزعلی کد نامزد ۶۸۵۸ ۵-آقای فرامرز جلالی جلال آبادی فرزند جعفر کد نامزد ۶۸۵۳ ۶-آقای محمد جلالی جلال آبادی مشهور […]

۱- آقای احمد ابراهیمی جلال آبادی فرزند حسن کد نامزد ۶۸۶۰

۲-خانم فاطمه ابراهیمی جلال آبادی فرزند محمود کد نامزد ۶۸۶۱

۳-آقای رضا جلالی فرزند رحیم کد نامزد ۶۸۵۶

۴-آقای رسول جلالی جلال آبادی فرزند سبزعلی کد نامزد ۶۸۵۸

۵-آقای فرامرز جلالی جلال آبادی فرزند جعفر کد نامزد ۶۸۵۳

۶-آقای محمد جلالی جلال آبادی مشهور به رضا فرزند سیف اله کد نامزد ۶۸۵۰

۷- آقای مرتضی جلالی جلال آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۸۵۱

۸- آقای حمید زاهدصادقی فرزند یوسف کد نامزد ۶۳۸۳

۹- آقای علی زاهدصادقی فرزند مصطفی کد نامزد ۶۳۸۰

۱۰- آقای علی رضا صادقی جلال آبادی مشهور به رضا فرزند علی کد نامزد ۶۳۰۳

۱۱-خانم نسیبه قربانی جلال آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۳۵۳

۱۲- خانم فهیمه لطفی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۳۵۳

۱۳- آقای رضا لطفی جلال آبادی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۶۳۲۶

۱۴- آقای محسن لطفی جلال آبادی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۶۳۲۸

۱۵- آقای محمدرضا لطفی جلال آبادی مشهور به حاج رضا فرزند نعمت اله کد نامزد ۶۳۲۳

۱۶- آقای محسن محمدشفیع جلال آبادی مشهور به محسن شفیعی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۳۲۱

۱۷- آقای قاسم محمدی نجف آبادی فرزند یداله کد نامزد ۶۳۳۶

۱۸- آقای سیدمهدی موسوی جلال آبادی فرزند سید حسین کد نامزد ۶۳۳