اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای جوزدان
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای جوزدان

۱– آقای علی پزشکی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۸۳۲ ۲-آقای احمد پورحیدری فرزند علی کد نامزد ۵۲۵۱ ۳- آقای محسن دژبخش فرزند لطفعلی کد نامزد ۵۲۳۷ ۴-خانم زهره طاهری نجف آبادی مشهور به رضوان فرزند نصراله کد نامزد ۵۱۵۳ ۵-خانم زهرا عباس زاده فرزند یدالله کد نامزد ۵۱۲۱ ۶-آقای مجید عباسی جوزدانی فرزند سیف اله […]

۱آقای علی پزشکی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۸۳۲

۲-آقای احمد پورحیدری فرزند علی کد نامزد ۵۲۵۱

۳- آقای محسن دژبخش فرزند لطفعلی کد نامزد ۵۲۳۷

۴-خانم زهره طاهری نجف آبادی مشهور به رضوان فرزند نصراله کد نامزد ۵۱۵۳

۵-خانم زهرا عباس زاده فرزند یدالله کد نامزد ۵۱۲۱

۶-آقای مجید عباسی جوزدانی فرزند سیف اله کد نامزد ۵۱۲۳

۷-آقای نعمت اله عباسی جوزدانی فرزند مرتضی قلی کد نامزد ۵۱۲۵

۸-آقای فرامرز عیدیوندی فرزند حاجی بابا کد نامزد ۵۱۲۸

۹-آقای سعید فتحی فرزند علی کد نامزد ۵۱۲۳

۱۰- آقای اسماعیل فتحی جوزدانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۱۳۸

۱۱- آقای فریدون فتحی جوزدانی فرزند محمد علی کد نامزد ۵۱۳۲

۱۲-آقای مصطفی فتحی جوزدانی فرزند علی کد نامزد ۵۱۳۲

۱۳- آقای فریدون محمدی فرزند نصرت الله کد نامزد ۵۷۲۷

۱۴-آقای محمد محمدی جوزدانی مشهور به ممد فرزند حسین کد نامزد ۵۷۳۵

۱۵-آقای محمد محمدی جوزدانی مشهور به محمد مداح فرزند حیدر علی کد نامزد ۵۷۳۸

۱۶-آقای عباس هاشمی فرزند علیرضا کد نامزد ۵۲۷۲

۱۷- خانم صدیقه یوسفی نجف آبادی فرزند حسن کد نامزد ۵۲۳۲