اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای حاجی آباد
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای حاجی آباد

۱– آقای اسماعیل اصلانی فرزند نورمحمد کد نامزد ۶۸۳۵ ۲- خانم زینت حیدری حاجی آبادی فرزند جعفر کد نامزد ۶۸۲۸ ۳-آقای عباسعلی حیدری حاجی آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۶۸۲۳ ۴- آقای غلامرضا حیدری حاجی آبادی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۶۸۲۶ ۵- آقای ابراهیم رحیمی فرزند علی کد نامزد ۶۸۳۵ ۶-آقای محسن رحیمی فرزند […]

۱آقای اسماعیل اصلانی فرزند نورمحمد کد نامزد ۶۸۳۵

۲- خانم زینت حیدری حاجی آبادی فرزند جعفر کد نامزد ۶۸۲۸

۳-آقای عباسعلی حیدری حاجی آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۶۸۲۳

۴- آقای غلامرضا حیدری حاجی آبادی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۶۸۲۶

۵- آقای ابراهیم رحیمی فرزند علی کد نامزد ۶۸۳۵

۶-آقای محسن رحیمی فرزند یداله کد نامزد ۶۳۶۸

۷-آقای محمد رحیمی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۳۶۵

۸-آقای مهدی رحیمی مشهور به مهدی حاج عباس فرزند عباس کد نامزد ۶۳۶۵

۹-آقای حسینعلی رحیمی حاجی آبادی فرزند باقر کد نامزد ۶۳۶۲

 ۱۰-آقای قاسمعلی رحیمی حاجی آبادی مشهور به حاج قاسم شاهبادی فرزند یداله کد نامزد ۶۳۶۳

۱۱- آقای مهدی رحیمی حاجی آبادی فرزند اسماعیل کد نامزد ۶۳۸۶

۱۲-آقای ابراهیم صالحی مشهور به حاج ابراهیم مکانیک فرزند رجبلعی کد نامزد ۶۳۶۵

۱۳- آقای محمدعلی صالحی فرزند رضا کد نامزد ۶۳۵۶

۱۴- آقای مجتبی عرب پور فرزند محمود کد نامزد ۶۳۵۶

۱۵- آقای یداله قیصریه نجف آبادی مشهور به قیصری فرزند حسین علی کد نامزد ۶۳۵۶

۱۶- آقای مهدی گل افشانی فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۳۵۵

۱۷- آقای مهدی گل افشانی نجف آبادی مشهور بهفرزند محمدعلی کد نامزد ۶۳۵۲

۱۸- آقای علی معینی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۳