اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای دهق
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای دهق

۱– آقای قاسم آقابابائی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۸۶۷ ۲- آقای مهدی جلال الدین صالحی مشهور به مهدی فرزند عبداله کد نامزد ۶۲۲۶ ۳- آقای لطفعلی حسین هاشمی دهقی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۷۲ ۴- آقای رضا عابدی دهقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۸۷ ۵- آقای مصطفی عادلی دهقی فرزند لطفعلی کد نامزد ۶۱۲۶ ۶- […]

۱آقای قاسم آقابابائی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۸۶۷

۲- آقای مهدی جلال الدین صالحی مشهور به مهدی فرزند عبداله کد نامزد ۶۲۲۶

۳- آقای لطفعلی حسین هاشمی دهقی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۷۲

۴- آقای رضا عابدی دهقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۸۷

۵- آقای مصطفی عادلی دهقی فرزند لطفعلی کد نامزد ۶۱۲۶

۶- آقای محمود عسکرانی مشهور به ماشاالله فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۱۷۸

۷- خانم اکرم علیخانی دهقی فرزند علی کد نامزد ۶۱۷۲

۸- آقای زین العابدین علی عسگری دهقی مشهور به عابد فرزند سیف اله کد نامزد ۶۱۷۲

۹-آقای تقی عمادی دهقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۷۳

۱۰-آقای حیدر کلانتری دهقی فرزند مانده علی کد نامزد ۶۷۲۲

۱۱-آقای حسین کوهستانی فرزند فتحعلی کد نامزد ۶۷۲۷

۱۲-آقای جواد مؤمنی مشهور به حسن فرزند ولی اله کد نامزد ۶۷۱۳

۱۳- خانم منصوره محسن آقائی فرزند محمد کد نامزد ۶۷۲۸

۱۴-آقای رضا محمدبیگی دهقی فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۷۲۲

۱۵- آقای محمدصادق محمدبیگی دهقی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۶۷۲۲

۱۶-خانم زهرا هاشمی دهقی فرزند محمد کد نامزد ۶۲۷۱

۱۷- آقای عباس هاشمی دهقی فرزند عبداله کد نامزد ۶۲۷۲

۱۸-آقای ناصر هاشمی دهقی فرزند عبداله کد نامزد ۶۲۷۳