اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای رحمت آباد
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای رحمت آباد

۱- آقای بهروز براهیمی سلطان آبادی فرزند علیرضا کد نامزد ۶۸۸۵ ۲- آقای حمید براهیمی سلطان آبادی فرزند علیرضا کد نامزد ۶۸۸۳ ۳- آقای محمد براهیمی سلطان آبادی فرزند احمد کد نامزد ۶۸۱۳ ۴- آقای علی حیدری فرزند ایرج کد نامزد ۶۸۵۲ ۵- آقای کریم حیدری فرزند یوسف کد نامزد ۶۸۵۳ ۶-آقای قاسم دادور فرزند […]

۱- آقای بهروز براهیمی سلطان آبادی فرزند علیرضا کد نامزد ۶۸۸۵

۲- آقای حمید براهیمی سلطان آبادی فرزند علیرضا کد نامزد ۶۸۸۳

۳- آقای محمد براهیمی سلطان آبادی فرزند احمد کد نامزد ۶۸۱۳

۴- آقای علی حیدری فرزند ایرج کد نامزد ۶۸۵۲

۵- آقای کریم حیدری فرزند یوسف کد نامزد ۶۸۵۳

۶-آقای قاسم دادور فرزند احمد کد نامزد ۶۸۳۸

۷- آقای محمد رحیمی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۳۶۸

۸- خانم زهرا محمودوند فرزند مرتضی کد نامزد ۶۳۳۸

۹- آقای احمد مهدیان سلطان آبادی فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۳۳۲

۱۰-آقای بهزاد ناظمی بابادی فرزند صولت کد نامزد ۶۸۶۳