اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای فیلور
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای فیلور

۱- آقای حجت اله ابراهیمی فرزند عوضعلی کد نامزد ۵۸۵۳ ۲- آقای اسماعیل ابراهیمی سلطان آبادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۵۸۵۵ ۳- آقای حسین براهیمی فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۸۱۱ ۴- آقای حسین براهیمی سلطان آبادی مشهور به حسین براهیمی فرزند حبیب اله کد نامزد۵۸۱۲ ۵-خانم لیلی براهیمی سلطان آبادی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۵۸۱۸ […]

۱- آقای حجت اله ابراهیمی فرزند عوضعلی کد نامزد ۵۸۵۳

۲- آقای اسماعیل ابراهیمی سلطان آبادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۵۸۵۵

۳- آقای حسین براهیمی فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۸۱۱

۴- آقای حسین براهیمی سلطان آبادی مشهور به حسین براهیمی فرزند حبیب اله کد نامزد۵۸۱۲

۵-خانم لیلی براهیمی سلطان آبادی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۵۸۱۸

۶- آقای غلامرضا جباری قهدریجانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۸۱۲

۷- آقای علیرضا حیدری سلطان آبادی فرزند خسرو کد نامزد ۵۸۲۳

۸- آقای محسن حیدری سلطان آبادی فرزند خسرو کد نامزد ۵۸۳۵

۹-آقای علی خلیلی فیلوری مشهور به علی مداح فرزند حیدر کد نامزد ۵۸۳۸

۱۰- آقای علی مجیدی سلطان آبادی فرزند علی کد نامزد ۵۳۲۱

۱۱-خانم زهره محمدی فرزند احمد رضا کد نامزد ۵۳۲۵

۱۲- آقای رحمت اله محمدی قهدریجانی فرزند قربانعلی کد نامزد ۵۳۲۳