اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد

    اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد ۱- آقای محسن آذری فرزند فضل اله کد نامزد ۶۸۶۲ ۲-آقای محمدحسن آسیابانی نجف آبادی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۶۸۶۲ ۳-آقای سعید آشیان فرزند محمود کد نامزد ۶۸۶۱ ۴-آقای سعید آموزگار فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۸۶۳ ۵-آقای سعید ابراهیمی فرزند روح الله […]

 

 

اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد

۱- آقای محسن آذری فرزند فضل اله کد نامزد ۶۸۶۲

۲-آقای محمدحسن آسیابانی نجف آبادی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۶۸۶۲

۳-آقای سعید آشیان فرزند محمود کد نامزد ۶۸۶۱

۴-آقای سعید آموزگار فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۸۶۳

۵-آقای سعید ابراهیمی فرزند روح الله کد نامزد ۶۸۲۶

۶-آقای علیرضا اسدی فرزند بکلر کد نامزد ۶۸۲۸

۷-آقای محمدرضا اسدی استرکی فرزند قنبر کد نامزد ۶۸۲۲

۸-خانم افسانه اشرفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۸۲۷

۹-آقای بهرام افشاری فرزند پالون کد نامزد ۶۸۲۳

۱۰-آقای ناصر اکرامیان فرزند محمدصادق کد نامزد ۶۸۱۶

۱۱-آقای شهرام اله آبادی فرزند طهماس کد نامزد ۶۸۱۸

۱۲-آقای مهران امیرپورنجف آبادی فرزند روح الامین کد نامزد ۶۸۱۲

۱۳-خانم نسرین امیرنیرومند فرزند ناصر کد نامزد ۶۸۱۷

۱۴-آقای رضا امینی نجف آبادی فرزند حیدر کد نامزد ۶۸۷۶

۱۵-آقای محمدرضا ایزدپرست فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۸۷۸

۱۶-خانم الهه ایزدی خواه فرزند لطف علی کد نامزد ۶۸۷۲

۱۷-خانم مژگان ایزدی نجف آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۶۸۷۲

۱۸-آقای اصغر بابائی فرزند علی کد نامزد ۶۸۷۱

۱۹-آقای هرمز بابائی مشهور به مهندس بابائی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۶۸۷۲

۲۰-آقای محمدرضا بابائیان مشهور به آقبابائیان فرزند مهر علی کد نامزد ۶۸۷۳

۲۱-خانم منصوره باقری چشمه احمدرضائی فرزند موسی کد نامزد ۶۸۲۶

۲۲-خانم شقایق بختیاری چهل چشمه فرزند نعمت اله کد نامزد ۶۸۲۸

۲۳-آقای اسماعیل براتی فرزند جعفر کد نامزد ۶۸۲۲

۲۴-خانم الهه بهارلوئی فرزند غفور کد نامزد ۶۸۲۱

۲۵-آقای حسن بهارلوئی فرزند علی کد نامزد ۶۸۲۷

۲۶-آقای حشمت اله بهارلوئی یاسه چاهی فرزند صفرعلی کد نامزد ۶۸۲۳

۲۷-آقای حسین بهرامی فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۸۳۶

۲۸-آقای سعید بهزادی حموله فرزند فریدون کد نامزد ۶۸۳۲

۲۹-آقای بابک بیات فرزند علی حسن کد نامزد ۶۸۳۱

۳۰-آقای ابراهیم پاینده نجف آبادی فرزند ناصر قلی کد نامزد ۶۸۳۷

۳۱-آقای مجید پزشکی نجف آبادی فرزند محمد کد نامزد ۶۲۶۸

۳۲-آقای محسن پورنمازیان نجف آبادی مشهور بهفرزند قنبر کد نامزد ۶۲۶۲

۳۳-آقای علیرضا پویافر فرزند محمد کد نامزد ۶۲۶۳

۳۴-آقای علی اکبر پیرعلی فرزند علی کد نامزد ۶۲۸۶

۳۵-آقای محمدجواد تارین فرزند مهدی کد نامزد ۶۲۸۲

۳۶-آقای محمد تدین فرزند باقر کد نامزد ۶۲۸۲

۳۷-آقای محمدعلی تن زده مشهور به مهندس تن زاده فرزند خدارحم کد نامزد ۶۲۸۱

۳۸-آقای غلامحسین جاویدان فرزند حسن کد نامزد ۶۲۸۷

۳۹-آقای مصطفی جهانگیری باورصاد فرزند حسین کد نامزد ۶۲۱۲

۴۰-آقای ناصر چهارده معصومی نجف آبادی فرزند علی کد نامزد ۶۲۱۷

۴۱-آقای مرتضی حاجی صادقیان فرزند ابوطالب کد نامزد ۶۲۱۲

۴۲-آقای حسینعلی حاجی قربانی فرزند علی محمد کد نامزد ۶۲۱۳

۴۳-آقای جواد حجتی فرزند مرتضی کد نامزد ۶۲۷۶

۴۴-آقای مصطفی حجتی نجف آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۲۷۲

۴۵-آقای احسان حسین پورنجف آبادی فرزند فتح الله کد نامزد ۶۲۷۱

۴۶-آقای سیدرضا حسینی کاکلکی فرزند سیدعطاءاله کد نامزد ۶۲۷۳

۴۷-خانم خدیجه حسینی منجزی فرزند نجفقلی کد نامزد ۶۲۲۶

۴۸-آقای محمود حقیقی نجف آبادی فرزند اکبر کد نامزد ۶۲۲۸

۴۹-آقای عباس حمیدی نجف آبادی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۶۲۲۲

۵۰-آقای محمد حیدری فرزند مهدی کد نامزد ۶۲۲۲

۵۱-خانم مهراعظم خاکی نجف آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۲۲۱

۵۲-آقای غلامرضا خزائیلی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۲۲۳

۵۳-خانم سوسن خسروی فرزند علی کد نامزد ۶۲۳۶

۵۴-آقای رضا داودی فرزند حیات قلی کد نامزد ۶۲۳۲

۵۵-آقای مصطفی دری نجف آبادی فرزند حسین کد نامزد ۶۲۳۱

۵۶-آقای رسول ربانیان نجف آبادی فرزند حسین کد نامزد ۶۲۶۲

۵۷-آقای محمد رحیمی فرزند رحمت اله کد نامزد ۶۲۶۱

۵۸-آقای محمد رستگاری نجف آبادی فرزند اسماعیل کد نامزد ۶۲۶۷

۵۹-آقای محمد رستمی فرزند عباس کد نامزد ۶۲۶۲

۶۰-آقای علی رستمی نجف آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۲۶۳

۶۱-آقای مرتضی رستمی نجف آبادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۲۸۶

۶۲-خانم مینا رضوان پور فرزند ناصر کد نامزد ۶۲۸۲

۶۳-آقای بهروز رفیعی سامانی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۶۲۸۲

۶۴-آقای سعادت زمانی فرزند جلال کد نامزد ۶۲۸۱

۶۵-آقای حجت زمانیان فرزند محمود کد نامزد ۶۲۸۷

۶۶-آقای علیرضا سال دورگرنجف آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۲۲۶

۶۷-آقای محمدرضا سبحانی فرزند حسین کد نامزد ۶۲۲۸

۶۸-آقای محسن ستاری فرزند حسنعلی کد نامزد ۶۲۲۲

۶۹-خانم زهرا ستایش فرزند قربانعلی کد نامزد ۶۲۲۱

۷۰-آقای محمد سواری جمالوئی فرزند امیرقلی کد نامزد ۶۲۲۳

۷۱-آقای یداله سورانی یانچشمه فرزند محمد کد نامزد ۶۲۱۶

۷۲-آقای محسن شریفی فرزند ولی اله کد نامزد ۶۲۱۸

۷۳-خانم معصومه شریفی فرزند سلیمان کد نامزد ۶۲۱۲

۷۴-آقای حسینعلی شریفی نجف آبادی فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۲۱۲

۷۵-آقای محمد شریفی نجف آبادی فرزند فضل الله کد نامزد ۶۲۱۷

۷۶-آقای محمدمهدی شعاعی نجف آبادی فرزند سعادت اله کد نامزد ۶۲۱۲

۷۷-آقای مجتبی شفیعی علویجه فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۲۷۲

۷۸-آقای مرتضی شفیعی علویجه فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۲۷۲

۷۹-آقای سیدوحید شکراللهی فرزند سید زین العابدین کد نامزد ۶۲۷۲

۸۰-آقای حمید شهبازی مشهور به منجزی فرزند امیر کد نامزد ۶۲۲۸

۸۱-آقای کرامت شیاسی فرزند عباسقلی کد نامزد ۶۲۲۲

۸۲-آقای ولی اله شیاسی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۲۱

۸۳-آقای بهنام صادقی نجف آبادی فرزند عباس کد نامزد ۶۲۳۱

۸۴-خانم ایمان صالحی فرزند حسینقلی کد نامزد ۶۲۳۲

۸۵-آقای قاسم صالحی فرزند علیمراد کد نامزد ۶۱۶۸

۸۶-آقای مجید صالحی نجف آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۱۶۷

۸۷-آقای اسماعیل صفاپور فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۱۶۲

۸۸-آقای محمد طراوت فرزند احمد کد نامزد ۶۱۸۶

۸۹-آقای عیدی محمد طرقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۸۲

۹۰-آقای مسعود طواف فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۸۲

۹۱-خانم مریم ظرافتی خرسند فرزند رجب کد نامزد ۶۱۸۱

۹۲-آقای علی عابدینی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۶۱۸۲

۹۳-خانم محبوبه عادل نیانجف آبادی فرزند اسداله کد نامزد ۶۱۸۳

۹۴-آقای عیسی عالی پور فرزند رضا کد نامزد ۶۱۲۸

۹۵-آقای محمود عباسی آبادچی فرزند اکبر کد نامزد ۶۱۲۷

۹۶-خانم اعظم عبدالعظیمی نجف آبادی فرزند یداله کد نامزد ۶۱۲۸

۹۷-خانم فرحناز عبداله هی فرزند اکبر کد نامزد ۶۱۲۲

۹۸-آقای محمود عبدالهی فرزند محمد کد نامزد ۶۱۲۱

۹۹-آقای امیر عرب نجف آبادی فرزند حسن کد نامزد ۶۱۲۷

۱۰۰-آقای حسنعلی عرب نجف آبادی فرزند احمد کد نامزد ۶۱۲۲

۱۰۱-آقای علیرضا عربهانجف آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۶۱۲۳

۱۰۲-آقای علی محمد عربی چهل خانه فرزند حجت اله کد نامزد ۶۱۷۶

۱۰۳-آقای بیژن عظیمی فرزند محمود کد نامزد ۶۱۷۲

۱۰۴-خانم آزاده عنایتی نجف آبادی مشهور بهفرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۲۶

۱۰۵-آقای محمود عیدی وندی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۶۱۲۲

۱۰۶-آقای داود غیورنجف آبادی فرزند حسنعلی کد نامزد ۶۱۲۲

۱۰۷-خانم صدیقه فاضل نجف آبادی فرزند عباس کد نامزد ۶۱۲۱

۱۰۸-خانم مرضیه فتاح الجنان نجف آبادی فرزند احمد کد نامزد ۶۱۲۷

۱۰۹-آقای مهدی فتحییان نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۳۶

۱۱۰-آقای حجت اله فریدون نژاد فرزند ولی الله کد نامزد ۶۱۳۱

۱۱۱-خانم خدیجه قادری نجف آبادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۶۱۳۷

۱۱۲-آقای حمید کاظمی فرزند اسداله کد نامزد ۶۷۸۷

۱۱۳-آقای علی کاظمی نجف آبادی فرزند محسن کد نامزد ۶۷۸۳

۱۱۴-آقای مجید کامرانی فرد مشهور به کامرانی فرزند مهدی کد نامزد ۶۷۲۶

۱۱۵-آقای محمدعلی کدخدائی نجف آبادی فرزند مرتضی کد نامزد ۶۷۲۲

۱۱۶-خانم وجیهه کرداریان فرزند احمد کد نامزد ۶۷۲۱

۱۱۷-آقای مرتضی کریم زاده فرزند مصطفی کد نامزد ۶۷۲۷

۱۱۸-آقای محسن کریم زاده باردهء مشهور بهفرزند یحیی کد نامزد ۶۷۲۲

۱۱۹-آقای مسلم کریمی سوادجانی فرزند اسدالله کد نامزد ۶۷۲۳

۱۲۰-آقای ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی مشهور به گل شادی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۷۲۱

۱۲۱-آقای شهاب گزین زاده مشهور به ناصری فرزند بهمن کد نامزد ۶۷۲۳

۱۲۲-آقای مجتبی گودرزی فرزند محمد کد نامزد ۶۷۱۸

۱۲۳-آقای هادی گودرزی فرزند هوشنگ کد نامزد ۶۷۱۲

۱۲۴-آقای قربانعلی مؤمنی فرزند عزیز کد نامزد ۶۷۲۶

۱۲۵-آقای حمید محمدکبیری نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۷۲۱

۱۲۶-آقای عیسی محمودصالح مشهور به صالحی فرزند نامدار کد نامزد ۶۷۳۷

۱۲۷-خانم صفیه مختاری فرزند محمد کد نامزد ۶۷۳۲

۱۲۸-آقای منوچهر مرادی سودجانی فرزند قبان کد نامزد ۶۲۶۲

۱۲۹-آقای محمد مسعودی فرزند صفرعلی کد نامزد ۶۲۶۱

۱۳۰-آقای اصغر معظم فرزند حسنعلی کد نامزد ۶۲۶۷

۱۳۱-آقای اسماعیل معینی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۲۶۳

۱۳۲-آقای حسینعلی معینی نجف آبادی فرزند باقر کد نامزد ۶۲۸۶

۱۳۳-آقای حمید منتظری نجف آبادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۲۸۱

۱۳۴-آقای محمدامین موحد فرزند مصطفی کد نامزد ۶۲۸۲

۱۳۵-آقای احمد موسویان فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد ۶۲۲۶

۱۳۶-آقای سیداسماعیل موسوی پور فرزند سید علی کد نامزد ۶۲۲۸

۱۳۷-آقای ابراهیم مهدور فرزند خدامراد کد نامزد ۶۲۲۷

۱۳۸-آقای روح اله مهدیه مشهور بهفرزند غلامعلی کد نامزد ۶۲۲۲

۱۳۹-خانم فاطمه مهدیه فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۲۲۳

۱۴۰-آقای مهدی مهدیه نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۲۲۸

۱۴۱-آقای محسن میرمعنی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۲۲۷

۱۴۲-آقای علی ناصری پبدنی مشهور به ملک حسین فرزند قربانعلی کد نامزد ۶۲۲۲

۱۴۳-آقای مهدی نورمحمدی فرزند ناصر کد نامزد ۶۲۱۶

۱۴۴-خانم اعظم نوروزی آبادچی فرزند مرتضی کد نامزد ۶۲۱۲

۱۴۵-آقای علیرضا نوریان فرزند مهدی کد نامزد ۶۲۱۲

۱۴۶-آقای مهدی وثوقیان فرزند حسین کد نامزد ۶۲۱۳

۱۴۷-آقای غلامرضا هارونی فرزند طوس کد نامزد ۶۲۷۸

۱۴۸-آقای سیدجابر هاشمی نجف آبادی فرزند سید جعفر کد نامزد ۶۲۳۶

۱۴۹-آقای سیدجاوید هاشمی نجف آبادی فرزند سید جعفر کد نامزد ۶۲۳۸

۱۵۰-آقای ابراهیم یاوریان مشهور به یاوری فرزند عبدالرسول کد نامزد ۶۲۳۲

۱۵۱-آقای محسن یزدانیان نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۲۳۲

۱۵۲-خانم ندا یعقوبیان فرزند محمدحسین کد نامزد ۶۲۳۱

۱۵۳-آقای حسن یوسفی نژاد فرزند یداله کد نامزد ۶۳۶۸

اسامی اولین اعتلافها کاندیداهای انتخابات شورای شهر نجف آباد

 

جدید ترین اخبار از ائتلاف های انتخاباتی شورا ها در نجف آباد