اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم  جوزدان
اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم  جوزدان
شهر جوزدان؛ ۱۳ نفر برای ۵ کرسی شورا  تایید صلاحیت شده اند.

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم  جوزدان

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان نجف آباد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

شهر جوزدان؛ ۱۳ نفر برای ۵ کرسی شورا  تایید صلاحیت شده اند.

اسامی به ترتیب حروف الفبا (در نام خانوادگی) تنظیم شده اند.

تایپ و بازنویسی اسامی از فایل پی دی اف، توسط پایگاه اطلاع رسانی «نجف آباد نگار» انجام شده است.

۱ – آقای محمد ابراهیمی جوزدانی فرزند احمد کد نامزد ۱۶
۲ – خانم محبوبه باقری جوزدانی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷
۳ – آقای حشمت اله جعفری فرزند احمدرضا کد نامزد ۱۸
۴ – آقای شکرالله جعفری فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۹
۵ – آقای حسین علی حیدری جوزدانی فرزند اسداله کد نامزد ۲۱
۶ – آقای مهدی حیدری جوزدانی فرزند علی کد نامزد ۲۴
۷ – خانم زهرا عباس زاده فرزند یداله کد نامزد ۲۶
۸ – آقای علیرضا محمدی فرزند مصطفی کد نامزد ۴۵
۹ – آقای محمد محمدی جوزدانی مشهور به ممد فرزند حسین کد نامزد ۴۸
۱۰ – آقای عباس هاشمی فرزند علی کد نامزد ۴۹
۱۱ – آقای هوشنگ هاشمی مشهور به ارسلان فرزند رجبعلی کد نامزد ۵۱
۱۲ – آقای حسن هاشمی جوزدانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۲
۱۳ – خانم محبوبه هاشمی جوزدانی فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۴

پوستر انتخابات

پوستر انتخابات

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم  جوزدان