استاد نکوفر به مقام شهداء نجف آبادادای احترام کردند