استفاده رایگان خانواده ها از فضاهای ورزشی+فیلم
استفاده رایگان خانواده ها از فضاهای ورزشی+فیلم
صدا و سیما: در قالب طرح شهید خرازی، خانواده ها می توانند پنج شنبه ها و جمعه ها، از فضاهای ورزشی متعلق به آموزش و پرورش به صورت رایگان استفاده کنند.

استفاده رایگان خانواده ها از فضاهای ورزشی+فیلم

صدا و سیما: در قالب طرح شهید خرازی، خانواده ها می توانند پنج شنبه ها و جمعه ها، از فضاهای ورزشی متعلق به آموزش و پرورش به صورت رایگان استفاده کنند.

در این طرح روز پنج شنبه به مادران و فرزندان اختصاص داده شده و جمعه ها برای پدران و فرزندان.

افزایش شور و نشاط خانوادگی، تحکیم بنیان های خانواده و کاهش معضلات اجتماعی از جمله اهداف این طرح ملی هستند.

سالن ورزشی

سالن ورزشی

استفاده رایگان خانواده ها از فضاهای ورزشی+فیلم