اشتغال ۹هزار نفر در هفتصد گلخانه نجف آباد
اشتغال ۹هزار نفر در هفتصد گلخانه نجف آباد
خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در شهرستان نجف آباد حدود 700 گلخانه با اشتغال زایی 3هزار نفر به صورت مستقیم و 9هزار نفر به شکل غیر مستقیم وجود دارد که بخشی از محصولات شان را به خارج صادر می کنند.

اشتغال ۹هزار نفر در هفتصد گلخانه نجف آباد

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در شهرستان نجف آباد حدود ۷۰۰ گلخانه با اشتغال زایی ۳هزار نفر به صورت مستقیم و ۹هزار نفر به شکل غیر مستقیم وجود دارد که بخشی از محصولات شان را به خارج صادر می کنند.

ابوالفضل ابوترابی ضمن تاکید بر مدیریت مصرف آب توسط کشاوزان حوزه انتخابیه ادامه داد: همزمان با ارائه برخی تسهیلات در موضوع صدور مجوز فعالیت گلخانه، کشت زعفران نیز در دستور کار قرار گرفته تا ضمن مدیریت بهتر منابع آبی، شاهد تقویت اقتصاد کشاورزی حوزه انتخابیه باشیم.

گوجه گلخانه ای

پرورش گوجه در گلخانه

اشتغال ۹هزار نفر در هفتصد گلخانه نجف آباد