اعزام بسیجی‌های نجف‌آباد به زندان اوین
اعزام بسیجی‌های نجف‌آباد به زندان اوین
آبان۶۰، ۱۲۰نفر از نیروهای داوطلب بسیجی نجف‌آباد با مسئولیت مهدی ملکی، به زندان اوین مامور می‌شوند تا در یک بازه ۶ماهه مسئولیت نگهبانی بندهای مختلف این مجموعه را بر عهده داشته باشند.

اعزام بسیجی‌های نجف‌آباد به زندان اوین

آبان۶۰، ۱۲۰نفر از نیروهای داوطلب بسیجی نجف‌آباد با مسئولیت مهدی ملکی، به زندان اوین مامور می‌شوند تا در یک بازه ۶ماهه مسئولیت نگهبانی بندهای مختلف این مجموعه را بر عهده داشته باشند.

این داوطلبان، بعد از گذراندن یک‌دوره آموزشی فشرده ویژه نگهبانی در زندان، کارشان را شروع می‌کنند. این مقطع، هم‌زمان است با اوج دوران فتنه‌گری منافقان و علاوه بر تعداد زیاد منافقان در بند که کار نگهبانی را بسیار حساس می‌کرد، اوضاع بیرون از زندان هم چندان امن و امان نبود.

در مقطع حضور این نیروها در تهران، یکی از خانه‌های مهم تیمی منافقین که موسی خیابانی نفر دوم سازمان و اشرف ربیعی همسر اول مسعود رجوی در آن حضور داشتند، شناسایی می‌شود.

مهدی ملکی مسئول نیروهای اعزامی از نجف‌آباد می‌گوید: «تعدادی از نیروهای ما را هم به عملیات بردند و به عنوان حلقه دوم استفاده کردند. البته چون کار در همان حلقه اول فیصله پیدا کرد، ما و حلقه سوم درگیری خاصی پیدا نکردیم و فقط به برقراری نظم در منطقه کمک کردیم. بعد از عملیات هم جنازه خیابانی و بقیه را آوردند اوین و خیلی از مسئولان مثل مقام‌معظم رهبری آ‌مدند و بازدید کردند».

زندان

زندان

اعزام بسیجی‌های نجف‌آباد به زندان اوین