المان های نوروزی نجف آباد+ تصاویر
المان های نوروزی نجف آباد+ تصاویر

بخشی از المان های نوروزی نصب شده در گوشه و کنار شهر را این جا می توانید مشاهده کنید. تصاویر از سایت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری گرفته شده است.  

بخشی از المان های نوروزی نصب شده در گوشه و کنار شهر را این جا می توانید مشاهده کنید. تصاویر از سایت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری گرفته شده است.