انتخاب سرپرست برای شهرداری گلدشت
انتخاب سرپرست برای شهرداری گلدشت
سفیران اصفهان: محمد تقی فارغ رییس شورای اسلامی شهر گلدشت گفت: به دنبال ارائه درخواست استعفای محمد مهدی فردوسی شهردار سابق گلدشت، اعضای شورا در آخرین جلسه خود، با اکثریت آرا با این درخواست موافقت کرده و ابراهیم رضایی (نفر سمت راست) معاون مالی و اداری شهرداری را به عنوان سرپرست انتخاب کردند.

انتخاب سرپرست برای شهرداری گلدشت

سفیران اصفهان: محمد تقی فارغ رییس شورای اسلامی شهر گلدشت گفت: به دنبال ارائه درخواست استعفای محمد مهدی فردوسی شهردار سابق گلدشت، اعضای شورا در آخرین جلسه خود، با اکثریت آرا با این درخواست موافقت کرده و ابراهیم رضایی (نفر سمت راست) معاون مالی و اداری شهرداری را به عنوان سرپرست انتخاب کردند.

فردوسی قرار است به عنوان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان ادامه کار دهد.

ابراهیم رضایی (راست) و محمد مهدی فردوسی

ابراهیم رضایی (راست) و محمد مهدی فردوسی

انتخاب سرپرست برای شهرداری گلدشت