انعکاس کم نظیر درگذشت نویسنده نجف آبادی در روزنامه های سراسری کشور
انعکاس کم نظیر درگذشت نویسنده نجف آبادی در روزنامه های سراسری کشور

به دنبال درگذشت استاد احمد بیگدلی،علاوه بر رسانه های فعال در فضای مجازی برخی روزنامه های پر تیراژ کشور نیز عکس صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص دادند.  

به دنبال درگذشت استاد احمد بیگدلی،علاوه بر رسانه های فعال در فضای مجازی برخی روزنامه های پر تیراژ کشور نیز عکس صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص دادند.

بیگدلی2

 

بیگدلی3

بیگی