اورژانس لشکر۸نجف در سال۶۱ و والفجر‌مقدماتی+فیلم
اورژانس لشکر۸نجف در سال۶۱ و والفجر‌مقدماتی+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن61 در جریان عملیات والفجر‌مقدماتی توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، بخشی از فعالیت اورژانس لشکر8نجف‌اشرف نشان داده می‌شود.

اورژانس لشکر۸نجف در سال۶۱ و والفجر‌مقدماتی+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن۶۱ در حوالی تنگه ذلیجان و منطقه رملی غرب ارتفاعات میشداغ، حدفاصل فکه تا چزابه، در جریان عملیات والفجر‌مقدماتی توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، بخشی از فعالیت اورژانس لشکر۸نجف‌اشرف نشان داده می‌شود.

فیلم، با بخش پایانی گفت‌وگوی مرحوم اصفهانی با یکی از عوامل اورژانس که احتمالاً پزشک است، شروع شده و در ادامه، تردد نیروها در محدودۀ اورژانس و تخلیۀ مجروحان نشان داده می‌شود.

در بین این مجروحان، یک رزمندۀ نوجوان دیده می‌شود که از هر دو پا مجروح شده و پای چپش از بالای مچ قطع شده.

در ادامه، دوربین به داخل اورژانس لشکر رفته و یک مصاحبۀ کوتاه با پزشکی از نجف‌آباد دارد که مشخصاتی از او گفته نمی‌شود و ما هم او را نمی‌شناسیم.

پس از این مرحله، دوربین دوباره به بیرون مقر اورژانس رفته و اتوبوس حامل مجروحان را نشان داده و مصاحبۀ کوتاهی با مرحوم دکتر محمدعلی ابوترابی مسئول اورژانس انجام می‌دهد.

مصاحبۀ بعدی، گفت‌وگویی است با دکتر احمد کاظمیان انجام شده و پس از آن، تویوتای حامل مجروح دیده می‌شود.

بخش دیگر فیلم، صحبت با رزمنده‌ای با نام‌خانوادگی «حجتی» است که به تازگی از خط برگشته و توضیحاتی راجع به شرایط عملیات می‌دهد.

قسمت پایانی فیلم، به نمایش تصاویری از مرحوم دکتر محمدعلی ابوترابی، احمد کاظمیان و دیگر پزشکان و عوامل درمانی و اجرایی اورژانس لشکر اختصاص دارد که کنار هم نشسته و مشغول خوردن نان خشک با یک خوراکی دیگر هستند.

تصاویر، تزیینی هستند.

دکتر محمد علی ابوترابی

دکتر محمد علی ابوترابی

دکتر محمد علی ابوترابی

دکتر محمد علی ابوترابی

 

 

اورژانس لشکر۸نجف در سال۶۱ و والفجر‌مقدماتی+فیلم