این شورا را چقدر موفق می دانید؟
این شورا را چقدر موفق می دانید؟

اولین جلسه شورای فضای مجازی شهرستان نجف آباد با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی تشکیل شد. در این نشست، تقریبا هیچ کسی از فعالین غیر دولتی حضور نداشت و ترکیب سنی حاضرین نیز چندان جوان نبود. در ترکیب کمیته های تشکیل شده نیز، کمترین نقش به نمایندگان کانال های غیر دولتی داده شده است. شما […]

اولین جلسه شورای فضای مجازی شهرستان نجف آباد با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی تشکیل شد.

در این نشست، تقریبا هیچ کسی از فعالین غیر دولتی حضور نداشت و ترکیب سنی حاضرین نیز چندان جوان نبود.

در ترکیب کمیته های تشکیل شده نیز، کمترین نقش به نمایندگان کانال های غیر دولتی داده شده است.

شما نظر بدهید: چقدر چنین شورایی را حلال مشکلات فضای مجازی شهرستان می دانید.