بانویی که جور کم کاری دولتی ها را می کشد
بانویی که جور کم کاری دولتی ها را می کشد

با وجود چندین و چند دستگاه بعضا عریض و طویل دولتی در نجف آباد که وظیفه رسیدگی به موضوع ایثار و شهادت را دارند، همسر یکی از شهدای مدافع حرم نجف آباد با فعالیت در فضای مجازی، به نوعی کم کاری همه این مجموعه ها را جبران کرده است. این فرد با راه اندازی کانالی […]

با وجود چندین و چند دستگاه بعضا عریض و طویل دولتی در نجف آباد که وظیفه رسیدگی به موضوع ایثار و شهادت را دارند، همسر یکی از شهدای مدافع حرم نجف آباد با فعالیت در فضای مجازی، به نوعی کم کاری همه این مجموعه ها را جبران کرده است.

این فرد با راه اندازی کانالی در تلگرام، به صورت روزانه و منظم اقدام به منعکس کردن مطالب و تصاویر مربوط به شهدای مدافع حرم نجف آباد می کند.

چنین اقدام شایسته ای در حالی اتفاق افتاده که تقریبا بیشتر متولیان این بخش به نوعی انفعال دچار شده و کمتر اقدام قابل توجهی از آن ها مشاهده می شود.

این موضوع بار دیگر اثبات می کند که در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری نباید امید زیادی به دستگاه های عریض و طویل دولتی داشت و می توان برای پیشرفت امور بر مجموعه های مردم نهاد و کارهای خودجوش حساب بیشتری باز کرد.