برداشت ۱۳۰۰تن هلو در قلعه سفید
برداشت ۱۳۰۰تن هلو در قلعه سفید
پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد: لطفی مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان گفت: امسال از 120 هکتار باغ هلو در قلعه سفید گلدشت بیش از 1300 تن هلوی سبز رنگ هسته جدا برداشت شده است.

برداشت ۱۳۰۰تن هلو در قلعه سفید

پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد: لطفی مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان گفت: امسال از ۱۲۰ هکتار باغ هلو در قلعه سفید گلدشت بیش از ۱۳۰۰ تن هلوی سبز رنگ هسته جدا برداشت شده است.

لطفی ادامه داده: دیررس بودن این هلو باعث شده تا با فاصله زمانی نسبت به هلوی دیگر نقاط وارد بازار شود و به همین دلیل با قیمت به نسبت بیشتری خرید و فروش گردد.

فتاح المنان مسئول حفظ نباتات جهاد نیز از ردیابی و بازدید هفتگی از باغات شهرستان در ۱۰ ایستگاه به منظور ردیابی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای با استفاده از تله های فراتراب خبر داده است.

هلو

برداشت ۱۳۰۰تن هلو در قلعه سفید