بهره برداری از کانال آب نهضت آباد
بهره برداری از کانال آب نهضت آباد
صدا و سیما: مسئول امور زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: این طرح با 153 میلیون تومان هزینه از محل اعتبارات ملی و خودیاری کشاورزان منطقه اجرا شده است.

بهره برداری از کانال آب نهضت آباد

صدا و سیما: مسئول امور زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: این طرح با ۱۵۳ میلیون تومان هزینه از محل اعتبارات ملی و خودیاری کشاورزان منطقه اجرا شده است.
اصلان مقدسی هدف ازاجرای این طرح‌ را تامین آب مورد نیاز روستای نهضت آباد، صرفه جویی در مصرف آب، کاهش هدر رفت آب و کاهش مدت زمان انتقال آب از منبع به مقصدبیان کرد.
وی گفت: با اجرای این طرح اراضی زیر دست با مساحت ۳۰ هکتار آبیاری و ۱۰۰ نفر بهره بردار از مزایای آن بهره مند می شوند.

کانال آب

کانال آب

نجف آباد نیوز