به استقبال ماه مبارک رمضان با “کلوخ اندازون”
به استقبال ماه مبارک رمضان با “کلوخ اندازون”

مردم شهرستان نجف آباد  طبق سنت قدیمی در آخرین جمعه ماه شعبان ، با برگزاری مراسم کلوخ اندازان به استقبال ماه مبارک رمضان می روند . در این آئین دیرینه ، اهالی این مناطق در دامان طبیعت رفته و با کباب (البته بستگی به سطح اقتصادی خانواده) از خود و خانواده پذیرایی می کنند و […]

مردم شهرستان نجف آباد  طبق سنت قدیمی در آخرین جمعه ماه شعبان ، با برگزاری مراسم کلوخ اندازان به استقبال ماه مبارک رمضان می روند .
در این آئین دیرینه ، اهالی این مناطق در دامان طبیعت رفته و با کباب (البته بستگی به سطح اقتصادی خانواده) از خود و خانواده پذیرایی می کنند و بعد از ناهار رو بـه قبله می ایستند و بـا نیت ترک گناهان و آماده شدن برای بهره مندی بیشتر از ماه پرفیض رمضان ، کلوخی را بـا دست محکم بر زمین می کوبند .
گفته می شود پیشینیان معتقد بودند با شکستن کلوخ ، امیـال نفسانی خـود را زیر پا می گذارند و میل به پیروی از نفس را در خود می شکنند.
البته بعضی ها کلوخ را پرتاپ می کنند تا قدرت خود را قبل و بعد ماه مبارک رمضان آزمایش نمایند.