تحلیل توزیع فضایی پارک های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرفیایی (مطالعه موردی شهر نجف آباد)
تحلیل توزیع فضایی پارک های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرفیایی (مطالعه موردی شهر نجف آباد)

چکیده: یکی از مشکلات اساسی شهرها، کمبود پارک های شهری است که از جنبه های مختلف بر زندگی انسان تاثیرگذار است در مقایسه با استاندارد های شهر سازی، علاوه بر پایین بودن سطح و سرانه این کاربری در شهر های ایران، پراکندگی نامناسب آن نیز مشکلاتی را در شهر ها به وجود آورده است ازجمله […]

چکیده: یکی از مشکلات اساسی شهرها، کمبود پارک های شهری است که از جنبه های مختلف بر زندگی انسان تاثیرگذار است در مقایسه با استاندارد های شهر سازی، علاوه بر پایین بودن سطح و سرانه این کاربری در شهر های ایران، پراکندگی نامناسب آن نیز مشکلاتی را در شهر ها به وجود آورده است ازجمله این مشکلات می توان به عدم توزیع عادلانه آن در شهر و مشکلات دسترسی شهروندان اشاره کرد. بنابراین جهت پاسخ گویی به این مشکلات نیازمند به کار گیری ابزار های تحلیلی جهت توزیع تحلیل فضایی آن است که امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی بهترین گزینه در این جهت است. هدف از انجام این پژوهش تحلیل فضایی پار ک های شهر نجف آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد این پزوهش بر اساس هدف کاربردی و براساس ماهیت از نوع توصیفی موردی است. روش های جمع آوری اطلاعات مشاهده میدانی، استفاده از اسناد و نقشه های موجود و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نرم افزار ARC GIS و نرم افزار expert choic مدل AHPاستفاده شده است. عوامل مورد بررسی در این پژوهش فاصله و دسترسی ار نقاط مختلف شهر به پارک ها در دو بعد دقیقه و فاصله، حریم های استاندارد برای هر پارک شهری، بدست اوردن مناطق تحت نفوذ هر پارک شهری، بررسی شبکه ارتباطی شهر نجف آباد و معایب و مزایای آن، مشخص کردن جهت حرکت در دسترسی به پارک ها، بدست اوردن مناطق نیازمند پارک و. . . با استفاده از توابع BUFRING،DISTANSE،، پلی گن های تیسن و OVERLAY می باشد. از نتایج آن می توان به توزیع نامناسب فضایی پارک ها، پایین بودن سرانه پارک، الگوی شبکه ارتباطی شطرنجی و نامناسب برای شهر نجف آباد، کمبود پارک و مکانیابی نامناسب پارک ها ی موجود و. . . اشاره کرد و درپایان با استفاده از معیار ها و شاخص ها مکان هایی برای ایجاد پارک پیشنهاد می گردد.

نویسنده(گان): مهدی مومنی، فرشاد طهماسبی زاده،

دانلود کامل مقاله