تداوم نقل و انتقالات در شهرداری نجف آباد
تداوم نقل و انتقالات در شهرداری نجف آباد
به دنبال امضای حکم شهرداری عبدالرسول امامی شهردار جدید نجف آباد توسط وزیر کشور، نقل و انتقالات مدیران رده بالا در شهرداری نجف آباد، سرعت گرفته است.

تداوم نقل و انتقالات در شهرداری نجف آباد

به دنبال امضای حکم شهرداری عبدالرسول امامی شهردار جدید نجف آباد توسط وزیر کشور، نقل و انتقالات مدیران رده بالا در شهرداری نجف آباد، سرعت گرفته است.

در آخرین مورد ابراهیم رضایی مدیر سابق روابط عمومی شهرداری نجف آباد، به گلدشت رفته و معاونت همکار سابق خود محمد مهدی فردوسی که چندی پیش به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد را بر عهده گرفته.

چندی پیش هم مجید جمشیدیان از حراست شهرداری نجف آباد، به حراست شهرداری اصفهان رفته بود.

امامی شهردار جدید نجف آباد نیز به تدریج در حال چیدن مدیران مورد نظرش در معاونت ها، سازمان ها و دیگر زیرمجموعه های شهرداری است.

شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد

تداوم نقل و انتقالات در شهرداری نجف آباد