تصاویر شستن صنعتی قالی در نجف آباد
تصاویر شستن صنعتی قالی در نجف آباد

رضا قلیچ خانی در گزارش تصویری خود مراحل مختلف شست و شوی صنعتی قالی را در یکی از کارگاههای این شهرستان به تصویر کشیده است.

رضا قلیچ خانی در گزارش تصویری خود مراحل مختلف شست و شوی صنعتی قالی را در یکی از کارگاههای این شهرستان به تصویر کشیده است.