تلفیق شش روش براندازی در ایران
تلفیق شش روش براندازی در ایران
فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: دشمن در اغتشاشات اخیر یک جنگ ترکیبی را علیه کشور ما به راه انداخته که دارای جنبه‌های مختلف اقتصادی و رسانه‌ای است.

تلفیق شش روش براندازی در ایران

فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: دشمن در اغتشاشات اخیر یک جنگ ترکیبی را علیه کشور ما به راه انداخته که دارای جنبه‌های مختلف اقتصادی و رسانه‌ای است.

ابوالفضل ابوترابی افزود: در کشورهای مختلف تاکنون ۱۰ مدل براندازی پیاده‌سازی شده که همگی به نتیجه رسیده و براندازی حکومت در این کشورها اتفاق افتاده که ۶ مدل آن شامل مدل رسانه‌ای، سایبری، اقتصادی، کشته‌‌سازی، تحریک قومیت‌ها و تجزیه کشور در اغتشاشات اخیر به صورت همزمان پیاده‌سازی شده است.

ابوترابی خاطرنشان کرد:‌ روزانه ده‌ها سلاح گرم که طبق برنامه دشمنان بنا است پیاده‌ نظام‌های‌شان در کشور برای انجام عملیات نظامی و کشته‌سازی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه منتقل شود کشف و ضبط می‌شود و اینها همه نشان‌دهنده همه جانبه آنها برای ضربه‌زدن و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

تلفیق شش روش براندازی در ایران