ثبت نام یارانه ها در گوشه و کنار نجف آباد
ثبت نام یارانه ها در گوشه و کنار نجف آباد

رضا قلیچ خانی عکاس جوان خبرگزار ایمنا در گزارشی ثبت نام یاران ها در گوشه وکنار نجف آباد را به تصویر کشیده است.  

رضا قلیچ خانی عکاس جوان خبرگزار ایمنا در گزارشی ثبت نام یاران ها در گوشه وکنار نجف آباد را به تصویر کشیده است.