جشنواره مجازی نوروز ۱۴۰۰ در نجف آباد+پوستر
جشنواره مجازی نوروز ۱۴۰۰ در نجف آباد+پوستر
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد، بخشی از ویژه برنامه های نوروزی خود را در قالب جشنواره مجازی برنامه ریزی کرده است.

جشنواره مجازی نوروز ۱۴۰۰ در نجف آباد+پوستر

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد، بخشی از ویژه برنامه های نوروزی خود را در قالب جشنواره مجازی برنامه ریزی کرده است.

این برنامه در چندین قسمت از صفحه اینستاگرام kharoon.ir و njf1400  پخش می شود.

جشنواره مجازی ۱۴۰۰ نجف آباد

جشنواره مجازی ۱۴۰۰ نجف آباد

جشنواره مجازی نوروز ۱۴۰۰ در نجف آباد+پوستر