جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی نجف آباد
جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی نجف آباد

جلوگیری از ورود محصولات لبنی فاقد استانداردهای سلامت و بهداشتی و غیرقانونی بودن عرضه مواد غذایی، آشامیدنی و لوازم آرایشی بهداشتی در بازارهای روز مهمترین خبرهای جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی نجف آباد بود

جلوگیری از ورود محصولات لبنی فاقد استانداردهای سلامت و بهداشتی و غیرقانونی بودن عرضه مواد غذایی، آشامیدنی و لوازم آرایشی بهداشتی در بازارهای روز مهمترین خبرهای جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی نجف آباد بود