حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲+تصاویر
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲+تصاویر
خبرگزاری ایمنا، از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی، بخشی از حضور مردم شهر نجف آباد در انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان ششم را در روز جمعه 11 اسفند 1402 به تصویر کشیده است.

حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲+تصاویر

خبرگزاری ایمنا، از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی، بخشی از حضور مردم شهر نجف آباد در انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان ششم را در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ به تصویر کشیده است.

حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲
حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402
حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲

حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲+تصاویر