حقوق ۶۵ میلیون تومانی مدیر بیمارستان
حقوق ۶۵ میلیون تومانی مدیر بیمارستان
تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، مدیر یکی بیمارستان در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون ۱۵میلیون تومان در ماه حقوق می گرفت ولی الآن حقوق ماهیانه چنین مدیری به 65 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

حقوق ۶۵ میلیون تومانی مدیر بیمارستان

تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، مدیر یکی بیمارستان در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون ۱۵میلیون تومان در ماه حقوق می گرفت ولی الآن حقوق ماهیانه چنین مدیری به ۶۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

فارس: ابوالفضل ابوترابی گفت: افزایش سنگین حقوق پزشکان هزینه‌های زیادی را به طرح تحول سلامت تحمیل کرد که حقوق پزشکان در جریان اجرای این طرح حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرد.

ابوترابی اظهار داشت: الکترونیکی نشدن پرونده‌های بیماران، همچنین استفاده ۵ میلیون نفر از چند دفترچه در کنار هم و عدم تربیت پزشکان مورد نیاز همچون پزشک رادیولوژی  از معایب دیگر در طرح تحول سلامت بود که آن را با مشکل مواجه کرده است.

نجف آباد نیوز: حقوق ۶۵ میلیون تومانی آقایون مدیر در حالی است که مرزبان هایی که در خطر ناک ترین مرزهای شرقی، خدمت می کنند حداکثر ماهیانه یک میلیون و هفتصد هزار تومان حقوق می گیرند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

حقوق ۶۵ میلیون تومانی مدیر بیمارستان