حمام کهنه نجف آباد
حمام کهنه نجف آباد
دو باب حمام قديمي در خيابان حافظ در پشت ساختمان بانک ملي مرکزی قرار داشت که اکنون تخريب و پارکينگ اتو مبيل ها شده است. بنا بر نقل قولی قديمي این حمام ها به همراه مسجد کوچکي در کنار يکديگر، از اولين بناهایي بوده اند که به دستور شيخ بهائي و در زمان صفويه در جنوب قلعه مسکوني قصبه نو بنياد نجف آباد بنا شده بود.

حمام کهنه نجف آباد

دو باب حمام قدیمی در خیابان حافظ در پشت ساختمان بانک ملی مرکزی قرار داشت که اکنون تخریب و پارکینگ اتو مبیل ها شده است. بنا بر نقل قولی قدیمی این حمام ها به همراه مسجد کوچکی در کنار یکدیگر، از اولین بناهایی بوده اند که به دستور شیخ بهائی و در زمان صفویه در جنوب قلعه مسکونی قصبه نو بنیاد نجف آباد بنا شده بود.

حمام از سنگ و آجر با سقف های ضربی و ستونهای سنگی به همراه کلیه تاسیسات مورد نیاز چون سردخانه، گرم¬خانه، خزینه های گرم و سرد و آتشخانه در دو باب جداگانه مردانه و زنانه ساخته شده بود.

غالب کسانی که از این حمام استفاده کرده اند بر این عقیده اند که این حمام قدمت ۴۰۰ساله نداشته و حمامی بوده که بر روی حمام اولیه، با مساحت و امکانات بیشتر، در زمانهای بعد ساخته شده است. می گویند که زمین حمام، مسجد و قسمتی از حسینیه میرزا حکیم که در جنوب آن قرار دارد، متعلق به خانواده های فاضل و صابریان (همایونی) بوده که وقف شده است.

حمام حدودا تا سال۱۳۵۰ دایر بوده، سپس تخریب شده است. حمامی و آخرین گردانندگان آن، حاج حسینعلی همایونی و محمد علی غیور داماد ایشان بوده اند.

بخشی از کتاب «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» به قلم «فضل الله خلیلی»؛ کاری از انتشارات مهر زهرا(س)

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

حمام کهنه نجف آباد