درخشش دانش‌آموز سمای نجف‌آباد در لیگ هانمادانگ
درخشش دانش‌آموز سمای نجف‌آباد در لیگ هانمادانگ
آنا: ثنا ترکی دانش‌آموز سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با درخشش در لیگ هانمادانگ بانوان استان اصفهان موفق به کسب مقام سوم شد.

درخشش دانش‌آموز سمای نجف‌آباد در لیگ هانمادانگ

آنا: ثنا ترکی دانش‌آموز سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با درخشش در لیگ هانمادانگ بانوان استان اصفهان موفق به کسب مقام سوم شد.

ثنا ترکی دانش آموز سما نجف آباد

ثنا ترکی دانش آموز سما نجف آباد

درخشش دانش‌آموز سمای نجف‌آباد در لیگ هانمادانگ