درخشش نجف آبادی ها در مرحله استانی جشنواره قرآنی مدهامتان
درخشش نجف آبادی ها در مرحله استانی جشنواره قرآنی مدهامتان

در بین برگزیدگان مرحله استان جشنواره قرآنی مدها متان که در آینده باید در جشنواره کشوری آن به میزبانی خوزستان شرکت کنند،نام تعدادی از شرکت کنندگان از شهرستان نجف آباد نیز به چشم می خورد که در ادامه خبر ذکر خواهد شد. در بخش حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بخش خواهران:زهرا گلشادی از شهرستان نجف […]

در بین برگزیدگان مرحله استان جشنواره قرآنی مدها متان که در آینده باید در جشنواره کشوری آن به میزبانی خوزستان شرکت کنند،نام تعدادی از شرکت کنندگان از شهرستان نجف آباد نیز به چشم می خورد که در ادامه خبر ذکر خواهد شد.

در بخش حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بخش خواهران:زهرا گلشادی از شهرستان نجف آباد به عنوان نفر سوم

حفظ ۳ جزء قرآن کریم بخش برادران:مهدی رفیعیان از شهرستان نجف آباد به عنوان نفر دوم

حفظ ۱ جزء قرآن کریم بخش خواهران:هانیه جمشیدیان از شهرستان نجف آباد به عنوان نفر اول و زینب گلشادی به عنوان نفر سوم

قرائت قرآن کریم بخش خواهران: هاجر ستایش نفر دوم

ترتیل قرآن کریم بخش برادران: احمد شریفی نفر سوم