درخشش کشوری «عمار» دانشگاه فرهنگیان نجف آباد
درخشش کشوری «عمار» دانشگاه فرهنگیان نجف آباد
روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد: نشریه دانشجویی «عمار» این دانشگاه در جشنواره رسش قلم، در چندین بخش به عنوان نشریه برتر معرفی و تجلیل شد.

درخشش کشوری «عمار» دانشگاه فرهنگیان نجف آباد

روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد: نشریه دانشجویی «عمار» این دانشگاه در جشنواره رسش قلم، در چندین بخش به عنوان نشریه برتر معرفی و تجلیل شد.

در این برنامه که به میزبانی پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران با حضور مدیران ارشد این مجموعه برگزار شد، نشریه عمار در بخش های گرافیک، طراحی جلد، کاریکاتور، گزارش و سرمقاله به عنوان برترین اثر مورد تقدیر قرار گرفت.

این نشریه در سال گذشته نیزبه عنوان برترین نشریه جشنواره شهیدابراهیم هادی تجلیل شده بود.

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد

درخشش کشوری «عمار» دانشگاه فرهنگیان نجف آباد