دولت، درصد غنی سازی را افزایش دهد
دولت، درصد غنی سازی را افزایش دهد
تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با اشاره به قانون اقدام متقابل راهبردی، گفت: ما از لحاظ علمی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که برای آشکار  سازی پرتوها نیاز به اورانیوم با درصد بالا داریم، طبق قانون راهبردی از دولت انتظار داریم اورانیوم را با درصدهای  بالاتر غنی سازی کند.

دولت، درصد غنی سازی را افزایش دهد

تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با اشاره به قانون اقدام متقابل راهبردی، گفت:طبق این قانون به دولت تکلیف شده که غنی سازی را افزایش دهد لذا با توجه به اینکه ما از لحاظ علمی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که برای آشکار  سازی پرتوها نیاز به اورانیوم با درصد بالا داریم، طبق قانون راهبردی از دولت انتظار داریم اورانیوم را با درصدهای  بالاتر غنی سازی کند.

ابوالفضل ابوترابی افزود: اگر ما نتوانیم اورانیوم با سطح غنی سازی ۹۰ درصدی را به دست بیاوریم نمی‌توانیم به صورت عملی به سطح دانشی که آن را به دست آورده‌ایم برسیم. برای توسعه دانش هسته‌ای و همچنین برای سوخت تولید پیشرانهای هسته‌ای زیر دریایی و کشتی‌ها نیازمند غنی سازی با درصدهای بالا هستیم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

دولت، درصد غنی سازی را افزایش دهد