سایت دانشگاه آزاد نجف آباد: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها اصفهان- دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد-دانشکده فنی و مهندسی ۷-۶ اسفندماه ۱۳۹۲ http://www.ncies.ir

 سایت دانشگاه آزاد نجف آباد:

images

Ind2

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
اصفهان- دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد-دانشکده فنی و مهندسی ۷-۶ اسفندماه ۱۳۹۲

http://www.ncies.ir