راهپیمایی ۲۲بهمن در نجف آباد به روایت صدا و سیما + فیلم
راهپیمایی ۲۲بهمن در نجف آباد به روایت صدا و سیما + فیلم
صدا و سیمای مرکز اصفهان در گزارشی به نمایش گوشه هایی از راهپیمایی 22بهمن در نجف آباد پرداخته است.

راهپیمایی ۲۲بهمن در نجف آباد به روایت صدا و سیما + فیلم

صدا و سیمای مرکز اصفهان در گزارشی به نمایش گوشه هایی از راهپیمایی ۲۲بهمن در نجف آباد پرداخته است.

راهپیمایی ۲۲بهمن

راهپیمایی ۲۲بهمن

Download “گزارش شبکه اصفهان از فجر نجف آباد”

a8f9968032376eee06a12bacfdaa36d23855126-320p.mp4 – 129 بار دانلود شده است –

نجف آباد نیوز