راهپیمایی ۲۲بهمن۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر
راهپیمایی ۲۲بهمن۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر
رسانه های مختلف، راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد را به تصویر کشیده اند. بخشی از این تصاویر، مربوط به صاحب نیوز است.

راهپیمایی ۲۲بهمن۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر

رسانه های مختلف، راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد را به تصویر کشیده اند. بخشی از این تصاویر، مربوط به صاحب نیوز است.

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد هم در یک گزارش تصویری، به انعکاس بخش های دیگری از این راهپیمایی در مرکز شهر نجف آباد و نقاطی مانند یزدانشهر کرده است.

 

راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی 22 بهمن 1402 در نجف آباد و یزدانشهر
راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ در نجف آباد و یزدانشهر

راهپیمایی ۲۲بهمن۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر