رختشوی خانه های نجف آباد
رختشوی خانه های نجف آباد
هانري رنه دالماني سياح اروپايي، حين عبور از نجف آباد به گشت وگذار در آن پرداخته، ديده هاي خود را در سفرنامه اش نوشته است، او رختشوي خانه اي را كه در محل ميدان آن زمان وجود داشته مشاهده و آن را چنين توصيف كرده است.

رختشوی خانه های نجف آباد

هانری رنه دالمانی سیاح اروپایی، حین عبور از نجف آباد به گشت وگذار در آن پرداخته، دیده های خود را در سفرنامه اش نوشته است، او رختشوی خانه ای را که در محل میدان آن زمان وجود داشته مشاهده و آن را چنین توصیف کرده است.

« …. پس از خروج از بازار نجف آباد از خیابانی (امام خمینی) گذشتیم که در طرفین آن درختان کهنسالی سربرافراشته و در زیر آنها نهر آبی جاری بود. در طول این نهر، جایی از تنه درختان و شاخ و برگ آنها محوطه محصوری درست کرده بودند تا در میان آن زنان بدون این که دیده شوند، مشغول شستن لباس گردند».

«مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» به قلم «فضل الله خلیلی»؛ کاری از انتشارات مهر زهرا (س)

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

رختشوی خانه های نجف آباد