رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف+تصاویر
رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف+تصاویر
در این مطلب، تعدادی از تصاویر رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف که طی بارگذاری در کانال های «خانه ایثار نجف آباد» شناسایی می شوند را بارگذاری می کنیم.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف+تصاویر

در این مطلب، تعدادی از تصاویر رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف که طی بارگذاری در کانال های «خانه ایثار نجف آباد» شناسایی می شوند را بارگذاری می کنیم.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف. از راست به چپ شهید محمد علی خرمیان، شهید محمد رضا پوراسماعیلی، مسعود یوسفی، سعید عاطفی و سعادت قادری

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف. از راست به چپ شهید محمد علی خرمیان، شهید محمد رضا پوراسماعیلی، مسعود یوسفی، سعید عاطفی و سعادت قادری

 

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف+تصاویر