ریشه سیاسی بنیان گذاری نجف آباد
ریشه سیاسی بنیان گذاری نجف آباد
یک علت سیاسی موجه و موثر که می توان تاثیر مستقیم آن را در بنای شهر نجف آباد مشاهده کرد،آن بود که بسیاری از بقاع متبرکه در قلمرو عثمانی قرار داشت و مسافرت زوار ایرانی به آن سرزمین با سودبری عثمانیان همراه بود.

ریشه سیاسی بنیان گذاری نجف آباد

یک علت سیاسی موجه و موثر که می توان تاثیر مستقیم آن را در بنای شهر نجف آباد مشاهده کرد،آن بود که بسیاری از بقاع متبرکه در قلمرو عثمانی قرار داشت و مسافرت زوار ایرانی به آن سرزمین با سودبری عثمانیان همراه بود.

شاه عباس که تمایلی به انتفاع آنان نداشت، سعی کرد با اهمیت دادن به مزار امام رضا (ع) مردم را به زیارت مشهد تشویق کند و با ایجاد امام زاده ها و قدمگاه ها و نظرگاه هایی در نقاط مختلف کشور، از گرایش مردم برای سفر به عثمانی بکاهد.

انتساب نجف آباد به نجف و امام اول شیعیان و بنای آن از نذورات که وجوهی مقدس و متبرک بودند، همراه با کانون زیارتی قدمگاه که آن هم منتسب به امام امیر المومنین بود در محور همین سیاست قرار می گرفت.

*رسالۀ دیاریۀ «خوراکوشک»، ویراست پُر و پیمانی از دیباچۀ دیار نون. به قلم «علی یزدانی». کاری از انتشارات مهر زهرا (س)

کتاب خوراکوشک

کتاب خوراکوشک

ریشه سیاسی بنیان گذاری نجف آباد